2014 aasta sündmused projekti RT2 raames

Aeg, tegevus ja sisu kirjeldus

1.12 Töölepingute sõlmimine: 3 uut tähtajatut töölepingut ja üks teenuse osutamise leping.
Panustame projektis välja pakutud töömahule, et RT teenuse kvaliteet suureneks.
1-29.12 RT klientide teenindamine, RT terapeut/psühholoog teeb sisulist tööd lapse ja lapsevanemaga.
Meetodid - individuaalne ja perenõustamine, töö stressi ja traumaga läbi kehapingete lõdvestamise (TRE).
3,10,17.12 Assistentide koolitus vastavalt väljatöötatud töökavale. Harjutustööd koos hobustega.
Alustatakse ka rahuloluküsimustiku täitmisega kliendi saatjate poolt.
10,17.12 Ratsatreeneri töö teraapiahobustega: erinevatest harjutuskavadest lähtuvalt hobuste lisakoolitused
ja AAT assistendi koolitus. Harjutuskavad on väljatöötatud eelmises KYSK projektis ja on tasapisi harjutatavad
teraapiahobustega. Sel korral tehti tööd 8 hobusega.
1-31.12 Hobuste hooldustööd - AAT assistent: talvekuudel on hooldustööks heinte ettevedu, puhas aluspanu tallis
ja loomade puhastamine enne RT tunde.
28.12 Loomateraapia koosolek Hobukooli Pargis, kohtumine/ajurünnak Tallinna ja Narva koeraterapeutidega,
edasise katusorganisatsiooni loomise teemal. Loomateraapias kasutatkse erinevaid loomi ja vaja on Eestis
välja töötada ühne regulatsioon.
2-31.01 AAA koordinaator planeerib töögraafiku klientidega ning organiseerib kevadisi õppepäevi,
valmistab ette plakati teenuse tutvustamiseks.
2-31.01 Hobuste hooldustööd - AAT assistent: Talvekuudel on hooldustööks heinte ettevedu, puhas aluspanu tallis
ja loomade puhastamine enne RT tunde.
2-31.01 RT klientide teenindamine - RT terapeut/psühholoogi sisuline töö lapse ja lapsevanemaga. 2x nädalas
10,11.01 Ratsatreeneri töö teraapiahobustega erinevatest harjutuskavadest lähtuvalt hobuste lisakoolitused,
kaasates ka AAT assistenti. Koos käiakse läbi erinevad põhiharjutused, mida edaspidi kliendiga kasutada saab.
Tegeletakse 10 hobusega.
16.01 Koostöökohtumine Inglismaal - Rahvusvaheline loomateraapia alane kohtumine, eesmärgiga anda välja ühine käsiraamat,
kus muuhulgas on kirjeldatud ka RT teenust. Osalejaid 11.
27 ja 31.01 Hobupäevad Paides: assistendid ja ponid lasteaedades, Hobuse aasta ja RT teenuse olemuse tutvustused.
1-28.02 Koordinaatori töö - suhtlemine haiglaga, klientide registreerimised, aruandlus haiglale koostöös terapeudiga,
RT projekti dokumentatsiooni täitmine, tagasiside küsitluste kogumine klientidelt. Õppepäevade ettevalmistus aprilliks.
1-28.02 RT klientide teenindamine - RT terapeut/psühholoogi sisuline töö lapse ja lapsevanemaga. 2x nädalas
14,15.02 Ratsatreeneri töö teraapiahobustega erinevatest harjutuskavadest lähtuvalt hobuste lisakoolitused,
kaasates ka AAT assistenti. Jätkuvad harjutused hobustega.
1-28.02 Hobuste hooldustööd -AAT assistendi tööks on heinte ettevedu, puhas aluspanu tallis ja loomade puhastamine
enne RT tunde.
27.02 Infopäev sotsiaalpedagoogidele, RT kasutusvõimalustest erivajadustega laste puhul ja võimalustest,
mida pakub JM Haigla rehab.meeskond. Osalejaid 8.
1-31.03 RT klientide teenindamine: RT terapeut/psühholoogi sisuline töö lapse ja lapsevanemaga. 2x nädalas
4.03 Infotund lastele: Roosna-Alliku klass praktilises infotunnis (osalejaid 7 + õpetaja).
10.03 Koostöökohtumine Järvamaa haiglas, projektitegevuste kooskõlastamine, töömahtude planeerimine järgmisteks kuudeks.
Osalejaid 6.
15.03 Loomateraapia loengute sari algas TLUs. 2014 aasta grupis osalejaid 19.
18.03 RT teemaline ettekanne SOS konverentsil Keilas, osalejaid üle 120-ne.
18.03 RT õppepäev lapsevanematele, toetamaks neid teoorias ja praktikas erivajadustega lapsega igapäevasel toimetulekul.
Osalejaid 14.
19.03 Transpordi haagise soetamine.
20,21.03 Ratsatreeneri töö teraapiahobustega erinevatest harjutuskavadest lähtuvalt hobuste lisakoolitused,
kaasates ka AAT assistenti, kaastegev on ka AAT terapeut.
1-31.03 Hobuste hooldustööd -AAT assistendi tööks on heinte ettevedu, puhas aluspanu tallis ja loomade puhastamine
enne RT tunde.
12.04 Kaariku ostmine.
14.04 Infoseminar logopeedidele ja eripedagoogidele, osalejaid 10.
17-20.04 Ratsatreeneri töö teraapiahobustega erinevatest harjutuskavadest lähtuvalt hobuste lisakoolitused,
kaasates ka AAT assistenti. Jätkuvad harjutused hobustega, kaastegev on ka AAT terapeut.
18.04 Ratsutamisterapeutide liidu koosolek Hobukooli Pargis, RT projekti tutvustus, eesmärgiga jagada
harjutuskavade kasutuskogemusi hobustega. Osalejaid 8
9.05 HKP-s hooldustööd ja praktiline ümarlaud: Hobuste hooldustegevuseks on igapäevane joogivee vedu
ja koplite piirete hooldus ning viilhalli hooldus. RT spetsialistidele leiab aset RT teenust tutvustav
praktiline ümarlaud Hobukooli Pargis koos mõõteseadmete tutvustusega. Osalejaid 7
10.05 RT praktiline infopäev Hobukooli Pargis TLU tudengeile. Osalejaid 21
15.05 Rahvusvahelisele grupile RT infopäev Hobukooli Pargis. Osalejaid 16
12.06 HKP-s RT Infopäev: Lisaks on RT teenus toetatud kahe kõrvaltegevusega AAA ja AAL, mis on aktiivsemalt
päevakorras alates juunist-juulist - Infopäev õpetajatele nii liivaplatsil kui viilhallis. Osalejaid 9
18.06 Praktiline RT infopäev kooli psühholoogidele, liivaplatsil, metsarajal ja viilhallis. Osalejaid 7
16-18.07 RT rahvusvahelisele loomateraapia grupile. Üha suurem hulk teraapiatunde ning koolitusi, kuna suvi on tipphooaeg.
3 päevane loomateraapia "laager". Osalejaid 22
29.08 RT tegevuspäev Keila SOS noortekodu kasvandikele HKPargis. Osalejaid 15
31.08 RT praktiline tegevuspäev loodusravi terapeutidele. Osalejaid 10
1.09 AAT assistentide vahetus: AAT assistent lõpetas omal soovil töölepingu ja uue lepingu sõlmisime kogemustega hobutöötajaga
15.09 RT infopäev HKPargis õpetajatele. Osalejaid 20
4.10 RT Infopäev õpetajatele ja sots.töötajatele. Osalejaid 22
8.10 RT Infopäev õpetajatele. Osalejaid 10
15.10 RT Infopäev õpetajatele. Osalejaid 6
28.10 RT õppepäev. Osalejaid 9
6.11 RT Infopäev õpetajatele. Osalejaid 5
4.12 RT Infopäev Rajaleidja keskusele. Osalejaid 10
15.12 RT Infopäev Vabavaldorfkooli õpilastele. Osalejaid 28

Kokku toimus aastase RT arendusprojekti RT2 jooksul üle 400 RT tunni ja 17 infopäeva, kus kokku oli üle 220-ne osaleja.

Mida saavutati.

Suurenenud tegevussuutlikkus - kui enne projekti oli klientidele 3 aasta jooksul tehtud üle 240 teraapiatunni (2010-2012), siis projekti aasta jooksul
viidi läbi 484 teraapiatundi. Tundide arv kasvas enam kui 6 korda. Tunnid RT klientidele ja RT teenust tutvustavad praktilised infopäevad - teraapiatunnid koos psühholoogilise nõustamisega väli- ja sisetingimustes koos tunnile eelneva ja järgneva tervisliku seisundi
hindamisega, kasutades intervjuud ja vaatlust.
Infopäevad Hobukooli Pargis toimusid sots.pedagoogidele, õpetajatele ja SOS noortekodu kasvandikele.
Viimased tulid kliendina peale AAT terapeudi loengut SOS konverentsil. Osalejaid kokku kuni 200.
RT teenust tutvustati koos mõõteseadmetega praktilisel ümarlaual mais 2014. Osales 8 inimest.

Mitmetahulisemate ja tõenduspõhiste harjutuskavade kasutuselevõtt nii Individuaal- kui grupitundides - kasutasime harjutuskavasid vastavalt iga kliendi individuaalsetele teraapia eesmärkidele ja täiendasime kavasid praktika käigus.
Lisakoolitust vajasid hobused, et olla valmis erinevateks ülesanneteks teraapiaprotsessis vastavalt harjutuskavadele. Töös osales AAL assistent/ratsatreener Tiina Hlevnjuk, Kheiron OÜ. Koolitused toimusid igal kuul.
Moodustasime 3 uut töökohta - rohkem töötajaid annab võimaluse kliente paremini teenindada ja teenuste fookust konkreetsemalt ja kvaliteetsemalt kavandada. Töötajaid on ühingul 3 ja töölepingud on tähtajatud.
Soetati kaarik, hobutreiler ja järelhaagis - treiler on ühingule vajalik loomade transpordiks, kaarik on kasutusel füüsiliste erivajadustega inimeste transpordiks nii teraapiatunnis kui infopäeval või heategevusüritusel. Transpordi haagis on oluline abivahend just Hobukooli Pargist väljaspool toimuvatele infopäevadele, koolitusüritustele ja teraapiapäevadele varustuse transportimisel. Avalike sotsiaalteenuste pakkumine - see on oluline nii partneritele, kes saavad oma abivajajatele toetavat teenust kui ka meile, teenusepakkujatele jätkusuutlikuks toimimiseks. Sõlmitud lepingud valla ja haiglaga on tähtajatud.
Läbiviidud RT infopäevad ja artiklid - tegu on teraapiateenuse tutvustamisega, loomateraapia põhimõtete selgitamisega, praktiliste näidete esitlusega ja metsaradadel ning hobuhallis praktilise tunni demonstratsiooniga. Infopäevi Hobukooli Pargis oli aasta jooksul 17 ja osalejaid kokku üle 220-ne.
Avalikkuse informeerimiseks ja uutele võimalikele klientidele konkreetsete võimaluste tutvustamiseks ilmus artikkel Järva Teatajas http://www.jt.ee/3034577/kokkupuude-loomadega-aitab-olla-tasakaalus
Jagasime infot ka projekti algul ja lõpus nii kodulehel kui facebook'is . -https://www.facebook.com/pages/Equilibre-NGO/176567512388046?ref=hl
RT teenust tutvustavad lühiklipid - algne plaan oli videomaterjali koguda erinevatel aastaaegadel ja erinevate klientidega. Suur osa kliente ei olnud siiski nõus osalema avalikes klippides. Osaliselt saime ka klippide "musta materjali" kokku, kuid tehniliselt on vaja veel töid jätkata ja esitlusvalmis peaksid klipid olema 2015.a. mai kuuks.

Küsimuste korral palun ühendust võtta - 56203777 või sven @ equilibre . ee