Ametliku terminina hobust kaasava teraapia kohta on Eestis kasutusel ratsutamisteraapia mille sisuliseks eesmärgiks on parandada inimese füüsilist ja vaimset seisundit läbi kontakti ning koostöö hobusega. See sobib igale vanuserühmale ning väga erinevate probleemide nii füüsiliste, psühholoogiliste kui emotsionaalsete korral.

RATSUTAMISTERAAPIA on ratsutamisterapeudi või erivajadustega inimeste ratsutamise instruktori ning vastava koolituse saanud hobuse koostööna läbi viidav terapeutiline tegevus, milles lähtutakse kliendi vajadustest ja teraapiale püstitatud eesmärkidest.

Inimest vaadeldakse kui tervikut ja arvestatakse tema füüsiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste eripärade ning vajadustega. Ratsutamisteraapia eesmärgiks pole ratsutamise õpetamine suur osa tegevusest toimub maa peal hobuse kõrval. Sedalaadi töö eeldab holistlikku lähenemist, mistõttu on võimalik saavutada positiivseid tulemusi nii motoorsel, neuroloogilisel, psühhomotoorsel, kognitiivsel, psühholoogilisel kui sotsiaalsel tasandil. Samas ei eelda see inimeselt mingisugust ratsutamisoskust.

RATSUTAMISTERAPEUT on isik, kellel on põhihariduse kõrval (arst, füsioterapeut, psühholoog, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut, logopeed, eripedagoog) ratsutamisteraapia alased teadmised ja oskused.

RATSUTAMISTERAAPIA PSÜHHOSOSTIAALNE SUUND

MTÜ Equilibre ratsutamisteraapia-alane suund on
PSÜHHO-SOTSIAALNE
, mis tähendab sisuliselt ISIKSUSLIKKU ARENGUT HOBUSE ABIL.

Töö on olemuselt eksperimentaalne. Tegeledes hobustega, täites teatud ülesandeid ja harjutusi, saab protsessis osaleja iseenda kohta teada paljugi uut. Esilekerkinud mõtteid ja tundeid analüüsitakse, peamine tagasiside tuleb läbi video: inimesel on võimalus teatud situatsioonides valida oma käitumist, katsetada selle mõju ning saada hobuselt ausat ja otsest tagasisidet. Kogu protsess paneb selles osaleja proovile, sunnib väljuma mugavustsoonist, soodustades seega nii füüsilist, vaimset kui emotsionaalset kasvu.

Oluliseks faktoriks selle töö puhul on inimese enda valmisolek ja motivatsioon muutuseks.

Meetod võimaldab omandada ja täiustada mitmeid väärtushinnanguid ja oskusi:

verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine
loov mõtlemine ja probleemilahendusoskus
konfliktsituatsioonidega toimetulek
võime ära tunda ja luua tervislikke suhteid
võime tajuda ja luua piire
juhtimisoskused
meeskonnatöö
usalduse kasvatamine enda ja teiste vastu
enese kehtestamine
vastutustunne
enese peegeldus
valmisolek muutuda
negatiivsete mustrite teadvustamine ja asendamine
hirmude teadvustamine ja nendega toimetulek
stressi vähendamine
turvatunde kogemine
tasakaalustatud enesehinnang
austus
hoolimine ja armastus
ja palju muud


Sõbrad ja koostööpartnerid
Mätta Ratsatalu
Ratsu OÜ
MTÜ Tasapisi targemaks
Tallinna Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskus
EAHAE
Learning with Horses
BodySense